U BENT NU HIER: HOME 9 Over ons

WELKOM BIJ DE EINDHOVENSE VRIJMETSELAARS

BIJEENKOMST-AVOND: IEDERE MAANDAG AANVANG 20.00 UUR.

De vrijmetselaarsloge “Rosa Alba” nr. 190 is opgericht in het voorjaar van 1954.

Zij is een van de vier Eindhovense vrijmetselaarsloges en is uit de Loge “Licht en Vrijheid” voortgekomen, toen deze met ca. 65 leden te groot werd.

Op haar beurt is later de Loge “Het derde Licht” uit de Loge “Rosa Alba” ontstaan. Onlangs is de vierde loge “De vier Jaargetijden” opgericht met leden uit de drie bestaande loges. Alle vier Loges houden, op verschillende avonden van de week hun bijeenkomsten in het zelfde Logegebouw te Eindhoven.

Loges over de hele wereld tonen grote overeenkomsten.Dit geldt in nog sterkere mate voor Loges binnen Nederland (werkend onder het “Grootoosten der Nederlanden”).

Verenigingen, clubs en dus ook Loges krijgen hun karakter door hun leden; dat was vroeger zo en dat is nu nog zo. Zo werd en wordt de Loge “Rosa Alba” gevormd door haar leden, haar historie en tradities tot een levende organisatie, die een plaats heeft en wil behouden in de hedendaagse maatschappij.

Onderstaand wordt geprobeerd iets van de eigenheid van Rosa Alba weer te geven en een weerspiegeling te formuleren van wat we zijn. De Loge “Rosa Alba”, wat “Witte Roos” betekent, als symbool voor broederschap en schoonheid is destijds door de oprichters gefundeerd op het adagium ‘enthousiasme’.

Binnen de beslotenheid van de Loge wordt in wekelijkse bijeenkomsten (Comparities genaamd) gestreefd om in een sfeer van openheid en vertrouwelijkheid – te komen tot kennisname van andere standpunten en opvattingen, die bijdragen tot het uiteindelijk ontwikkelen en toetsen van de eigen zienswijze. Dit gebeurt door middel van inleidingen van eigen leden, leden van andere Loges zowel als van buiten genodigde sprekers, die geen vrijmetselaar zijn, gevolgd door een gedachtewisseling door hen, die daaraan wensen deel te nemen.

In de programmering en de keuze van de inleidingen wordt een breed aandachtsgebied bestreken. Naast onderwerpen, die de vrijmetselarij betreffen komen ook maatschappelijk en filosofisch getinte voordrachten aan de orde. Hoewel politiek en godsdienst, van oudsher, in principe buiten de Loge worden gehouden, kunnen ze wel eens onderwerp van gedachtewisseling zijn, mits dit gebeurt op respectvolle wijze, waarin opvattingen van andersdenkenden volkomen vrij worden gelaten. Na de officiële sluiting van de loge wordt de avond nog informeel voortgezet, waarbij de bar is geopend. Dit zijn veelal de momenten waarin leden met elkaar ongedwongen van gedachten kunnen wisselen over tal van onderwerpen en aangelegenheden, waarin een vorm van ‘broederschap’ wordt ervaren.

Naast de genoemde Comparities zijn er enige malen per jaar plechtige bijeenkomsten, waar volgens vaste oude ritualen wordt gewerkt. In deze bijeenkomsten worden ook nieuwe leden aangenomen of worden leden in een volgende graad bevorderd. In deze bijeenkomsten wordt steeds getracht het ‘maçonnieke erfgoed en de zeggingskracht zo goed mogelijk vorm te geven, waardoor het voor de aanwezigen steeds een persoonlijke inspiratiebron kan zijn.

Deze avonden worden afgesloten met een gezamenlijk broedermaal. Hoewel de vrijmetselarij in principe een “mannenaangelegenheid” is, worden er ook ongedwongen bijeenkomsten met de Dames georganiseerd, zoals het Winterfeest en de Zomerbarbecue. Ook wordt een maal per jaar een Damesavond georganieseerd. Zo kan de loge Rosa Alba met haar eigen sfeer, die door haar leden als aangenaam wordt ervaren, door haar ritualen en wijze van werken, voor ieder op zijn eigen wijze, aanleiding zijn tot een individuele verdieping en in zekere zin een levensschool zijn.

De Loge neemt geen standpunt, geen toetsende of verplichtende positie in. Ze kan en wil dat ook niet. Zij laat haar leden vrij. Het uitgangspunt is en blijft de individuele verantwoordelijkheid!

De inspiratie en stimulans dienen te komen uit datgene wat de leden ontvangen, putten uit de zeggingskracht van de ritualen, en uit het in beslotenheid met elkaar van gedachten wisselen.

Rosa Alba is een loge van gewone mannen uit diverse geledingen van de maatschappij, jong en oud, met verschillende culturele en religieuze achtergronden, die wekelijks op maandag bijeenkomt met een gemiddelde opkomst van 25 tot 30 leden, tussen wie gelijkheid en vertrouwelijkheid aanwezig is.

Echter zonder te geven kan men niet ontvangen, m.a.w. lidmaatschap van de loge houdt ondermeer in medeverantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen van de vereniging door het op zich willen nemen van taken en functies.

Vanzelfsprekend kan het wezen van een vereniging niet kort en zeker niet alleen op schriftelijke wijze worden kenbaar gemaakt. Indien U interesse heeft en/of verder kennis wilt maken, stellen we het op prijs om met U op meer persoonlijke wijze van gedachten te wisselen en verdere informatie te verstrekken.